Followers

Sunday, April 11, 2010

HBPE1103 : PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 3


Topik 7 : Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani
Soalan 1
a)      Definisi apakah pendekatan pembelajaran?
b)      Cirikan pendekatan tradisional.
c)       Terdapat 3 kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan .  Nyatakan kemahiran tersebut.
Jawapan 1
a)      Pendekatan merupakan pelbagai sumber latihan dan prinsip yang menjadi pegangan dalam sesuatu pengajaran. Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu mata pelajaran.
b)      Ciri-ciri pendekatan tradisional:
·         Kurikulum ditetapkan
·         Mengutamakan pengajaran
·         Guru menentukan tugasan
·         Tugasan yang sama untuk semua pelajar
·         Guru menentukan ujian piawai
·         Mengukur p&p mengikut gred
·         Berfokuskan guru
c)       Tiga kemahiran yang perlu dikuasai guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan:
·         Kemahiran menyoal
·         Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan
·         Reaksi terhadap soalan pelajar
Soalan 2
a)      Definisikan kaedah.
b)      Nyatakan ciri-ciri pendekatan.
c)       Terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.Perihalkan 3 pendekatan yang biasa digunakan iaitu pendekatan Tradisonal, pendekatan Humanistik dan  pendekatan Gabungan.
Jawapan 2
a)      Kaedah merupakan suatu perancangan atau prosedur dalam melaksanakan satu pengajaran yang teratur, kemas dan sistematik. Erti kata lain kaedah merupakan cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur.
b)      Ciri-ciri pendekatan:
·         Objektif yang hendak dicapai berbentuk jangka masa panjang
·         Pendekatan berdasarkan teori dan model pengajaran
·         Merangkumi gaya, kaedah dan teknik yang akan digunakan
·         Bersifat aksiomatik, iaitu diterima tanpa keraguan
·         Mencerminkan satu falsafah

c)       Tiga pendekatan yang biasa digunakan ialah:
i)        Pendekatan Tradisional
o   Menggunakankan prinsip pengajaran tradisional
o   Guru memberi arahan dan pelajar mengikut arahan
o   Pembelajaran sehala
o   Guru sebagai pengajar
o   Kebaikan ialah mudah dirancang dan diurus
o   Sesuai diaplikasikan dalam kegiatan berisiko tinggi atau kemahiran khas
Ciri-ciri:
o   Kurikulum yang ditetapkan oleh kemementerian pelajaran
o   Mementingkan pengajaran
o   Guru menentukan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar
o   Tugasan yang sama diberikan kepada semua pelajar
o   Guru menentukan ujian piawai
o   Mengukur pengajaran dan pembelajaran mengikut gred
o   Berfokuskan guru
ii)       Pendekatan Humanistik
o   Menumpukan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang
iaitu perasaan atau emosinya
o   Menekankan cara berfikir, pengamatan dan interpretasi individu
terhadap sesuatu atau peristiwa
o   Kuasa motivasi seseorang ialah kecenderungannya untuk berkembang serta
mencapai hasrat diri
o   Menitikberatkan perkembangan secara bebas, iaitu pelajar bebas belajar apa yang dikehendaki dan ingin diketahui.
o   Guru sebagai fasilitator yang memberi motivasi tentang kepentingan belajar serta merangsang proses pembelajaran di kalangan pelajar
Ciri-ciri
o   Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak
o   Mementingkan pembelajaran
o   Murid menentukan tugasan sendiri
o   Tidak mementingkan ujian piawai
o   Gred bukan pengukur pengajaran
o   Guru berperanan mencungkil potensi murid, memberi  galakan dan maklum balas perlakuan aktiviti


iii)     Pendekatan Gabungan
o   Menggabungkan pendekatan Tradisional dan Humanistik.
o   Diaplikasikan berdasarkan kandungan dan risiko mata pelajaran, keadaan persekitaran serta ciri-ciri pelajar
o   Guru perlu membuat analisis keadaan fizikal, ciri pelajar dan jenis risiko sebelum memilih gaya, kaedah dan teknik p&p
o   Digunakan secara meluas di Negara kita
Ciri-ciri
o   Kurikulum ditentukan oleh kementerian tetapi guru  masih boleh mencapai objektif kurikulum dengan cara sendiri
o   Guru memilih kaedah p&p berdasarkan kesesuaian pelajar dan kurikulum
o   Guru menganalisis ciri-ciri pelajar sebelum memberi  tugasan mengikut keupayaan pelajar
o   Ujian berasaskan ciri-ciri pelajar
o   Pelajar dan sekolah mempunyai ruang untuk menilai diri sendiri
o   Memperluaskan penilaian gred dengan mempelbagaikan kayu pengukur, penilai dan  bentuk ujian
o   Guru berperanan sebagai fasilitator atau pengajar mengikut keperluan objektif.

                                 

No comments:

Post a Comment