Followers

Thursday, April 8, 2010

HBPE1103 : PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI


Topik 6 : Tafsiran Sukatan Pelajaran  Pendidikan Jasmani
Soalan 1
a)      Pendidikan Jasmani berlandaskan kepada tiga kategori pembangunan. Nyatakan kategorinya.
b)      Pengalaman Pendidikan Jasmani merangkumi tiga aspek penting. Nyatakan.
c)       Nyatakan kemahiran berfikir yang selalu diserapkan dalam mengajar Pendidikan Jasmani.
d)      Motor melibatkan aspek perihal kualiti pergerakan individu di mana perlakuan adalah mencapai tahap berkemahiran. Aspek ini melibatkan beberapa faktor yang asas. Kategorikan.
e)      Definisikan Rancangan Kerja Tahunan.

Jawapan 1
a)      Pembangunan fizikal
Pembangunan motor
Pembangunan kognitif
Pembangunan sosial, emosi dan afektif

b)      Penglibatan murid secara aktif dan selamat
Interaksi yang kreatif dengan bahan, alat dan rakan
Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku

c)       Membuat kategori
Menerangkan sebab
Mengusul periksa andaian
Membuat ramalan
Mencipta metafora
Mencipta definisi

d)      Imej tubuh
Kawalan objek
Orientasi ruang (spatial)
Kemahiran lokomotor  dan bukan lokomotor
Perkembangan kemahiran
Kecergasan

e)      Rancangan Kerja Tahunan merupakan rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru.
Ia menjadi panduan guru menyediakan pelajarannya, bagi memastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya.

Rancangan Kerja Tahunan yang baik dan berfungsi membenarkan seseorang guru mengubahsuaikan  pelajarannya apabila perlu, kerana rancangan ini tidak semestinya diikuti sepenuhnya di sepanjang tahun persekolahan.

Soalan 2
a)      Berikan contoh kesepaduan matapelajaran lain dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.
b)      Nyatakan elemen-elemen pembangunan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran
c)       Program Pendidikan Jasmani adalah program pendidikan yang berobjektifkan……Nyatakan?
d)      Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran?
e)      Huraikan garis panduan yang digunakan dalam menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani.
Jawapan 2
a)      Contoh kesepaduan
·         Bahasa – penulisan mengenai sukan, sikap yang positif, kecergasan, pengekalan aktiviti dan jernal pemakanan yang berkaitan dengan kesihatan

·          Kajian Sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya


·         Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur, menolak, membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan

·         Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan, otot, tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia


·         Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia

·         Lukisan – melukis pelbagai simetri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia

b)      Sikap
Apresiasi
Nilai

c)       Perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor

d)      Saiz  kelas
Peralatan
Kemudahan

e)      Garis panduan semasa menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani:
·         Penyelarasan
Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun RKT dibahagi kepada penggal persekolahan.
Guru hendaklah memilih  kegiatan yang lengkap  contohnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan.

·         Objektif
Sebelum seseorang guru dapat merangka RKT, objektif mata pelajaran  hendaklah difahami terlebih dahulu

·         Kemudahan Pendidikan Jasmani
Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang  yang berhampiran dengan sekolah, jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani , masa yang diperuntukkan  akan mempengaruhi pilihan kegiatan . Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti juga perlu difikirkan.

·         Keperibadian murid-murid
Latar belakang murid – pengetahuan  dan tahap kemahiran murid
Kesediaan murid – rancangan perlu sesuai dengan umur dan kemampuan murid

·         Keperincian
RKT bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancang.
Catatan yang dibuat dalam ruangan secara teratur  di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan


No comments:

Post a Comment