Followers

Friday, April 9, 2010

HBLS1103 : Pengenalan Kemahiran Hidup


Topik 4 : Perolehan dan Pengurusan Mesin, Peralatan dan Bahan
Soalan 1
a)      Terangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan semasa penerimaan barang-barang dari pembekal atau Stor Pusat.
b)      Nyatakan borang-borang yang digunakan untuk pengurusan harta modal, inventori dan alat pejabat.
Jawapan 1
a)      Langkah-langkah penerimaan
·         Semak nota atau bil serahan, nota bungkusan dan invois
·         Semak dan hitung kuantiti yang diterima
·         Memberi akuan terima hanya setelah dipastikan semua barang yang diterima adalah mengikut spesifikasi, berkeadaan baik serta kuantiti yang mencukupi
·         Lapor kepada pegawai atasan dengan serta-merta sekiranya ada barang-barang yang rosak dan kurang bermutu
·         Catat dalam Baucer Penerimaan bagi barang-barang yang dikembalikan kepada pembekal
·         Rekod dalam Kad Kawalan Stok/Kad Petak/Lejar/Daftar Stok Bekalan Pejabat dengan secepat mungkin
b)      Borang-borang yang digunakan untuk pengurusan harta modal, inventori dan bekalan pejabat
·         Kew 312, 312A   -              Daftar Harta Modal
·         Kew 313               -              Daftar Inventori
·         Kew 314               -              Daftar Stok Bekalan Pejabat
·         Kew 315               -              Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori
Soalan 2
a)      Apakah yang perlu dibuat sekiranya sewaktu verifikasi stok didapati terdapat lebihan barang-barang berbanding dengan rekod dan siapa yang perlu bertindak?
b)      Terangkan apakah prosedur pelupusan bagi barang yang bernilai tidak melebihi  RM100.00 bagi setiap  satu barang dan tidak melebihi RM5000.00 keseluruhannya.
Jawapan 2
a)      Pegawai pengawal hendakah membuat perakuan melalui borang Kew 300-T bahawa barang-barang di bawahnya telah diverifikasikan menurut lat-masa yang dikehendaki oleh Panduan 198.
Sekiranya verifikasi itu menunjukkan perbezaan, laporan Kew 300-U1 hendaklah  disertakan bersama perakuan di atas.

b)      Prosedur Pelupusan bagi barang-barang yang bernilai tidak melebihi RM100.00 bagi setiap satu barang dan tidak melebihi RM5000.00 keseluruhannya:
·         Pengetua hendaklah melantik 2 orang Pegawai Pemeriksa yang tiada kaitan dengan pembelian dan pengurusan barang-barang tersebut
·         Pegawai Pemeriksa membuat  pemeriksaan dan membuat laporan dalam
 Borang Kew 300V
·         Pengetua menyemak laporan Pegawai Pemeriksa dan mengesahkan syor Pegawai Pemeriksa. Laporan dalam Borang Kew 300V hendaklah disertakan 5 salinan bersama permohonan pelupusan kepada Jabatan Pelajaran Negeri atau Jabatan Pelajaran Teknikal
·         Setelah menerima kelulusan daripada Jabatan Pelajaran Negeri , Pengetua hendaklah membuat pelupusan mengikut cara yang diluluskan dalam tempoh 3 bulan dengan disaksikan oleh Pegawai Pemeriksa
·         Setelah pelupusan dijalankan, satu laporan lengkap dalam format Kew 300X hendaklah dihantar kepada:
@ Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia
@ Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Pengurusan Kontrak dan Bekalan)
@ Ketua Audit Negara atau wakil tempatan
@ Pejabat Audit Sekolah tempatan
·         Sekiranya barang-barang tersebut dihadiahkan, satu surat pengesahan penerimaan dari penerima barang-barang tersebut hendaklah dilampirkan bersama-sama laporan di atas
·         Jika barang-barang tadi dilupuskan dengan cara dijual, semua hasil hendaklah dikreditkan terus dalam kumpulan wang Persekutuan disatukan dan satu salinan penyata pemungut hendaklah dilampirkan dalam laporan bersama borang Kew 300X tadi.
No comments:

Post a Comment